REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

Dziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza nabór na czteroletnie studia doktoranckie realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo.
Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzone będzie w zakresie specjalności: mechaniczna technologia drewna oraz chemiczna technologia drewna.

O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy:
- posiadają dyplom magistra w dyscyplinie zbliżonej do obszaru kształcenia na studiach doktoranckich,
- złożą następujące dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, wypełniony kwestionariusz osobowy, opinię z miejsca pracy (jeśli kandydat pracuje zawodowo), życiorys, podanie o przyjęcie, dwa zdjęcia, ewentualnie certyfikat potwierdzający znajomość języka kongresowego, dokumentację poświadczającą dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym: działalności w studenckich kołach naukowych, odbytych kursach, stażach i praktykach; przedstawią uzgodnioną z kierownikiem samodzielnej jednostki organizacyjnej Wydziału i przyszłym opiekunem naukowym tematykę pracy doktorskiej oraz źródło finansowania badań; w przypadku studentów ostatniego roku studiów, nie posiadających jeszcze dyplomu ukończenia studiów, należy złożyć zaświadczenie zaopiniowane przez opiekuna o wykonanej pracy magisterskiej i przewidzianym terminie egzaminu dyplomowego.

Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest złożenie w dziekanacie Wydziału, w terminie do 31 sierpnia 2018 r. wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłaty (ok. 2000 zł / semestr) ustala corocznie Rektor UP w Poznaniu.