Tematyka badawcza

Badanie fizyko-chemicznych właściwości materiałów lignocelulozowych

• badania struktury chemicznej biomasy lignocelulozowej przeznaczonej do celów energetycznych, farmaceutycznych, fitoremediacji, produkcji tworzyw drzewnych, papieru, biopaliw, biogazu,

• badanie VOC drewna, tworzyw drzewnych oraz substancji uszlachetniających w aspekcie ich szkodliwości,

• badanie zmian barwy drewna w aspekcie wykorzystania w przemyśle meblarskim, produkcji tworzyw drzewnych, itp.

Wytwarzanie z surowców lignocelulozowych materiałów o nowych i udoskonalonych właściwościach fizyko-chemicznych

• modyfikacja drewna i innych materiałów lignocelulozowych czynnikami chemicznymi i fizykochemicznymi,

• piroliza i aktywacja powierzchni węgli pozyskiwanych z odpadowych surowców ligncelulozowych oraz modelowanie ich struktury porowatej,

• otrzymywanie kompozytów z polimerami termoplastycznymi (kompozyty WPC) z udziałem zmodyfikowanych materiałów lignocelulozowych.

Wytwarzanie i badanie właściwości  mas celulozowych oraz wytworów papierniczych

• symulacja podstawowych procesów produkcji mas włóknistych oraz wytworów papierniczych,

• badania fizycznych, mechanicznych oraz optycznych właściwości mas włóknistych oraz wytworów papierniczych,

• przedłużanie trwałości papieru/wytworów papierniczych, np. wodorotlenkiem magnezu, mieszaniną nanowłókien PLA/PHB.

Opracowywanie  bioprzyjaznych środków ochrony drewna zwiększających jego trwałość

• stabilizacja fungicydów w środkach ochrony drewna  za pomocą związków krzemoorganicznych i polimerów naturalnych oraz syntetycznych,  

• oznaczanie emitowanych przez drewno VOC/MVOC  w trakcie jego biodegradacji,

• wykorzystanie węglanu guanidyny jako  składnika środków ogniochronnych  do drewna.

 

Instytut Chemicznej Technologii Drewna zajmuje się również takimi tematami, jak:

  • Skład chemiczny drewna i jego zmiany.
  • Otrzymywanie celulozy i papieru.
  • Ochrona i konserwacja drewna.
  • Termiczny rozkład drewna.
  • Otrzymywanie węgli aktywnych.
  • Chemiczne i fizyko-chemiczne ulepszanie drewna i jego składu.
  • Pozyskiwanie i modyfikacja garbników i żywic drzewnych.
  • Wykorzystanie produktów przemysłu drzewnego.
Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza