Analizy

Pracownia Chemii Drewna

 • Oznaczanie lotnych związków organicznych (VOC).
 • Szkolenia z zakresu ochrony drewna, mikologii budowlanej oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Oznaczanie lotnych związków organicznych (VOC) metodą chromatografii gazowo-masowej (GC/MS) z wykorzystaniem komory klimatycznej.
 • Oznaczanie składu chemicznego biomasy roślinnej – kompleksowa analiza zawartości poszczególnych składników biomasy.
 • Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej surowców lignocelulozowych.
 • Oznaczanie zmiany barwy substancji stałych pod wpływem różnych czynników z wykorzystaniem kolorymetru Datacolor 600 z oprogramowaniem TOOLS V 2.0.0.
 • Analiza spektroskopowa w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis)
 • w zakresie 190- 1100 nm (UV-Vis), obejmująca analizę ilościową i jakościową roztworów substancji chemicznych oraz substancji czystych, a także charakterystykę substancji w zakresie analizy widm UV-Vis.
 • Analiza spektroskopowa w podczerwieni (FT-IR). Konfiguracja posiadanego aparatu pozwala na wykonywanie analiz w trybie transmisyjnym (kuweta lub KBr) lub z wykorzystaniem techniki ATR (Ge i diament), zarówno próbek ciekłych jak i substancji stałych. Technika ATR pozwala na analizę próbek bez ich dodatkowej obróbki, co eliminuje możliwość powstania błędów i wprowadzenia zanieczyszczeń na etapie przygotowania próbki, znacznie przyspiesza proces analityczny oraz redukuje do minimum wielkość próbki.
 • Analiza chromatograficzna GC-MS. Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS) stanowi połączenie dwóch zaawansowanych technik instrumentalnych dedykowanych do oznaczania związków organicznych.  Konfiguracja posiadanego aparatu pozwala na wykonywanie analiz w trybie  Py-GC/MS (pirolityczna chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas) pozwalającym na analizę próbek stałych bez ich dodatkowej obróbki oraz w trybie mikroekstrakcji z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME-GC/MS) umożliwiającym badanie próbek gazowych.
 • Suszenie liofilizacyjne - Liofilizacja jest najbardziej łagodnym procesem suszenia. Opiera się ona na fizycznym zjawisku sublimacji, tzn. bezpośredniego przechodzenia rozpuszczalnika ze stanu stałego w stan gazowy. Proces ten eliminuje większość zmian enzymatycznych, bakteryjnych czy chemicznych zachodzących przy standardowym suszeniu produktów.
 • Suszenie w próżni - Suszenie próżniowe zalicza się do najdelikatniejszych dla materiału metod suszenia. Suszenie w komorze próżniowej jest polecane np. w przypadku wrażliwych na wysoką temperaturę materiałów, takich jak żywność, leki, chemikalia lub komponenty elektroniczne jak również w przypadku substancji, które zawierają łatwopalne rozpuszczalniki.
 • Mielenie i sortowanie - otrzymywanie dowolnych frakcji z materiałów o różnej twardości i ilości surowca wyjściowego.

 

Pracownia Ochrony i Konserwacji Drewna

• PN-EN-113 Środki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skuteczności zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkładającym drewno - Oznaczanie wartości grzybobójczych.
• EN-839 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against wood Destroying basidiomycetes - Application by surface treatment.
• PN- ENV 807 [2002]: Wood preservatives. Determination of the toxic effectiveness against sofr rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms.
• PN-EN 84 [1989]: Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna przed badaniami biologicznymi. procedura wymywania.
• PN-EN 152-Metody badań środków ochrony drewna - Metoda laboratoryjna oznaczania skuteczności zabiegu zabezpieczania drewna obrobionego przed grzybami powodującymi siniznę.
• PN-EN 927-3 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz - Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych.
• PN EN 846 Tworzywa sztuczne - Ocena działania mikroorganizmów.
• NWPC 1.4.1.3./79. (Nordic Wood Preservation Council) skuteczności preparatów przeciwsiniznowych.
• CEN/TS 15082:2005 Wood preservatives. Determination of the preventive effectiveness against sapstain fungi and mould fungi on freshly sawn timber. Field test.
• BS 3900-G6:1989 Methods of Test for paints. Part G6: Assessment of resistance to fungal growth.
• PN-87/C-04910 Środki ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej wobec stali metodą bezpośrednią.
• PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna badanie agresywności korozyjnej w odniesieniu do stali - metoda pośrednia.
• Badania skryningowe z udziałem grzybów z podgromady podstawczaki i grzyby niedoskonałe (pleśnie).
• Oznaczenia stopnia palności drewna i materiałów drewnopochodnych.
• PN-76/C-89020 Oznaczenia indeksu tlenowego.
ASTM E69 - Oznaczenia skuteczności impregnatów ogniochronnych.
MFT (Mini Fire Tube) – zmodyfikowana metoda ASTM E69 Oznaczenia skuteczności impregnatów ogniochronnych
• ISO 13927 - Tworzywa sztuczne -- Uproszczony sposób badania wydzielania ciepła z zastosowaniem promiennika stożkowego i układu termopar jako detektora. Kalorymetr ubytku masy MLC (Mass Loss Calorimeter)
• Oznaczenia szybkości zwęglania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Subskrybuj RSS - Analizy