aktualności

Realizacja nowych projektów

 

UPP jest partnerem w realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ramach konkursu RPLB.01.01.00-IŻ.00-08-K01/16 DZIAŁANIE 1.1 Badania i innowacje RPO Województwa Lubuskiego.

Beneficjentem jest spółka Wood Trade Spółka z o.o.

Umowa Partnerska została podpisana 24.06.2016 r., dotyczy realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu produkcji wzbogaconego pelletu z powszechnie dostępnego na rynku zanieczyszczonego surowca”.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.

Początek realizacji projektu 1.05.2018 r.

UPP zaangażowany jest w  Etapie 1 projektu w zakresie przeprowadzenia badań pozyskanego materiału, w okresie 1.05.2018 – 31.10.2018 r.

 

 

Projekt badawczy 28/2017/R pt.:  Bezbiocydowe, ekologiczne wyroby lakiernicze do ochrony drewna bazujące na sililowanych olejach roślinnych.

Kierownikiem projektu jest prof dr hab. Bartłomiej Mazela

Czas realizacji: 2016-2019

Projekt polega na opracowaniu nowego produktu do ochrony powierzchni drewna. Będzie to produkt silnie hydrofobowy i cienkopowłokowy wykorzystujący żywicę alkidową na bazie oleju naturalnego, modyfikowaną silanami bez dodatku substancji bioaktywnych przeznaczonych do ochrony drewna i zarejestrowanych na BPR (Biocides Product Registration). Pierwszy etap Projektu to przeprowadzenie badań nad reakcję oleju z silanami (winylotrimetoksysilanu lub polidymetylosiloksan), które doprowadzą do opracowania schematu reakcji pomiędzy tymi dwoma substancjami. Opracowanie wspomnianego schematu, pozwoli kontrolować właściwości hydrofobowe produktu finalnego. Tak zmodyfikowany olej będzie mógł być wykorzystany w następnych etapach Projektu do produkcji żywicy oraz emulsji wodnej oleju. Żywica będzie wytworzona w procesie składającym się z etapu estryfikacji oraz polikondensacji z wykorzystaniem alkoholi wielowodorotlenowych, bezwodnika kwasu ftalowego i jednego ze zmodyfikowanych olejów roślinnych ( lnianego, sojowego). Następnym krokiem będzie emulgowanie w wodzie żywicy alkidowej i opracowanie na jej bazie cienkopowłokowego wyrobu lakierniczego: impregnatu, bejcy do zastosowania na domy drewniane, meble ogrodowe oraz stolarkę okienną i w zastosowaniu zewnętrznym. W związku z tym nowe środki będą charakteryzowały się m.in. zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne, zwiększoną odpornością na grzyby zasiedlające drewno. Zmodyfikowany olej będzie również emulgowany w wodzie i na jego bazie zostanie skomponowany olej wodny do zastosowania w aplikacjach tj. tarasy, podesty i schody.  Aktualnie nikt na rynku farbiarskim w Polsce i zagranicą nie dysponuje takim rozwiązaniem, w związku z tym będzie to duża innowacja, pozwalająca na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Projekt , którego liderem jest Tikkurila Polska S.A realizowany jest w ramach programu Innochem finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

08 czerwca 2016 roku rozpoczęła się realizacja nowego projektu pt.: Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.

Projekt ma na  celu:

 • opracowanie nowych wysoce konkurencyjnych urządzeń i metod dla precyzyjnej fenomiki roślin, które umożliwią przyspieszenie selekcji ulepszonych linii pszenicy, kukurydzy, żyta i
 • wyselekcjonowanie nowych linii topoli o ulepszonych cechach aklimatyzacyjnych, przyrostu rocznego i wydajności zużycia wody;
 • ulepszenie i udoskonalenie przemysłowej produkcji paliw stałych z odpadów drzewnych i bioetanolu z ziaren kukurydzy;
 • wykorzystanie odpadów do produkcji biogazu i produktów ubocznych np. pozyskanie furfuralu, który po dalszym przetworzeniu może być stosowany do modyfikacji chemicznej drewna.

W konsekwencji CROPTECH zwiększy konkurencyjność polskiego przemysłu i zaawansowanych technologii na rynku europejskim i światowym, przez co przyczyni się do polepszenia jakości życia polskiego społeczeństwa.

Projekt jest realizowany przez 9 partnerów, w tym 4 jednostki naukowe i 5 przedsiębiorstw:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Instytut Technologii Drewna
 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
 • BIOAGRA Spółka Akcyjna
 • EcoPowerPlant Sp. z o.o.
 • Versal Sp z o.o.
 • Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński

Kierownikiem zadania realizowanego przez UPP jest dr hab. Magdalena Zborowska.

Nowy projekt badawczy - "Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego"

1 kwietnia 2016 roku w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna rusza nowy projekt badawczy pt.: "Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego", finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Rozwój 2b programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (nr rejestracyjny 2bH 15 0037 83). Projekt realizowany będzie przez konsorcjum, którego liderem jest Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bartłomiej Mazela, Dyrektor Instytutu Chemicznej Technologii Drewna WTD UP w Poznaniu.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej metody konserwacji zniszczonego drewna zabytkowego i uodporniania go na procesy destrukcji. Obecnie w dziedzinie konserwacji-restauracji powszechnie stosuje się wzmacnianie zniszczonego drewna żywicami sztucznymi. W świetle prowadzonych w ostatnich latach badań metody te uznać należy za nieskuteczne, niebezpieczne, a w kontekście dzisiejszego rozwoju inżynierii materiałowej – po prostu za archaiczne.

Dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku czy konstrukcje wykonane w przeszłości z surowców organicznych, szczególnie z drewna, stanowiące dziś dziedzictwo kulturowe, narażone są na niszczące oddziaływanie warunków zewnętrznych. Procesy destrukcji powodowane są zarówno przez zjawiska atmosferyczne, naruszanie naturalnych warunków zalegania, jak i ingerencje natury antropogenicznej. Stan zachowania drewnianych obiektów historycznych, a zwłaszcza przedmiotów archeologicznych, w dużej mierze zależy od warunków, w jakich przetrwały one do chwili odkrycia. Zależy także od zabiegów konserwatorskich, jakim poddawane były w przeszłości.

Intencją projektu jest opracowanie materiałów i metod konserwacji różnego typu drewnianych obiektów dziedzictwa kulturowego, dlatego też zakłada się badania obiektów reprezentujących dwie kategorie – drewno suche i drewno mokre, dobieranych do badań pod względem stanu ich zachowania. Idea innowacyjnych rozwiązań opiera się na technologii wykorzystującej związki krzemoorganiczne, w tym przede wszystkim polisiloksany i silseskwioksany oraz nanocelulozę. Technologia otrzymywania ww. związków chemicznych jest już znana i opatentowana, dlatego opracowanie systemów wykorzystujących te związki jest wysoce realne.

Biorąc pod uwagę możliwości, jakie stwarza nanoceluloza, polisiloksany oraz silseskwioksany, w połączeniu z doświadczeniem członków konsorcjum, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo pomyślnego zrealizowania założeń projektu, a tym samym otwarcia zupełnie nowych przestrzeni w badaniach i konserwacji zabytków. Intencją twórców projektu jest doprowadzenie do zademonstrowania, praktycznego wdrożenia, a następnie upowszechnienia co najmniej jednego z opracowywanych systemów. Warto przy tym zaznaczyć, że proponowane związki chemiczne nie były wcześniej wykorzystywane w konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych. Na podkreślenie zasługuje fakt ujęcia w projekcie bardzo szerokiego spektrum problemów konserwatorskich i muzealniczych oraz objęcie zakresem zainteresowań wielu różnych, ale jednocześnie spójnych programowo kategorii zabytków dziedzictwa kulturowego.

Najważniejszym zadaniem projektu jest opracowanie metody przywracania wytrzymałości zniszczonego drewna, a przez to umożliwienie zachowania kształtów i form przestrzennych obiektów historycznych. W projekcie przewidziane są również działania, których celem jest powstrzymywanie procesów destrukcji biologicznej oraz uodpornianie drewna, zapobiegające przyszłym atakom czynników biologicznych lub dalszej degradacji powodowanej przez czynniki fizyczne. W formie oddzielnego zadania w projekcie przewiduje się prace nad udoskonalaniem materiałów do wypełnienia ubytków drewna.

 

archaology.jpg

     

INŻYNIERIA BIOTWORZYW - nowy kierunek studiów na Wydziale Technologii Drewna UP od roku akademickiego 2014/2015

wtd baner_0.jpg

Już w czerwcu tego roku rusza nabór na nowy kierunek studiów na Wydziale Technologii Drewna UP w Poznaniu – Inżynierię Biotworzyw. W ramach tego kierunku dostępne są studia stacjonarne I stopnia, które trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera oraz studia stacjonarne II stopnia, które trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

INŻYNIERIA BIOTWORZYW to nowoczesny kierunek studiów, odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki w kraju i za granicą - to szansa na zdobycie unikatowego wykształcenia i ciekawej pracy „z przyszłością”.

Biotworzywa, czyli tworzywa produkowane na bazie surowców odnawialnych, coraz powszechniej stosowane są na świecie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi przez największe światowe koncerny chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne czy motoryzacyjne. Ich właściwości są coraz lepsze w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi. Do ich produkcji wykorzystuje się biomasę, która pochodzi głównie z materiału roślinnego o niskiej wartości technologicznej, jak np. słoma, wysłodki buraczane, makuchy, łodygi traw, kukurydzy czy odpady drzewne. To materiał przyszłości - pozwala chronić klimat poprzez redukcję odpadów i ograniczenie zależności od surowców kopalnych, będąc jednocześnie ekologicznym produktem biodegradowalnym. 

INŻYNIERIA BIOTWORZYW na Wydziale Technologii Drewna nauczy studentów, jak wykorzystać biomasę w dziedzinach przemysłu do tej pory nie kojarzonych z kierunkiem inżynierskim. Studiowanie tego kierunku pokaże, że drewno, które, jak powszechnie wiadomo, odgrywa znaczącą rolę w przemyśle budowlanym, meblarskim i chemicznym, można również zastosować w zupełnie nowych dziedzinach gospodarki, ponieważ na bazie biomasy z tego właśnie surowca można wytwarzać „ekologiczne tworzywo sztuczne”, które z powodzeniem zastąpi tradycyjne tworzywa sztuczne produkowane z ropy naftowej. Kierunek ten udowodni, że dzięki współczesnym osiągnięciom nauki w dziedzinach nanotechnologii czy chemii polimerów, wykorzystanie biomasy, a w szczególności biomasy leśnej, zyska nowe oblicze jako nauka o ogromnym potencjale rozwoju.

INŻYNIERIA BIOTWORZYW łączy w sobie nowoczesne technologie, ekonomiczne wykorzystanie surowców odnawialnych i troskę o środowisko. Ten wyjątkowy kierunek kształcenia przygotowywać będzie studentów do kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni gospodarczej w kraju i na świecie, dając szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie przetwórstwa biomasy i wytwarzania biotworzyw. To naprawdę fajne studia z perspektywami na przyszłość.

 

Subskrybuj RSS - aktualności