Studia podyplomowe

Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie

W coraz większym stopniu rozwija się w Polsce budownictwo z drewna i materiałów drewnopochodnych. Rośnie także produkcja oraz poszerza się asortyment wyrobów przeznaczonych dla tego rodzaju działalności. Szeroka gama wyrobów nowej generacji opartych o płyty drewnopochodne i materiały izolacyjne znajduje również coraz większe wykorzystanie w budownictwie tradycyjnym. Wymaga to intensywnego i ciągłego kształcenia kadr związanych z tą dziedziną gospodarki. Istotne znaczenie posiada także właściwe przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z nauczaniem w zakresie budownictwa.

Zaproponowane studia podyplomowe mogą być istotnym elementem wspierającym przekazywanie aktualnej i  nowoczesnej wiedzy w obszarze budownictwa z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • nowoczesnych systemów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • systemów produkcji, właściwości i zastosowania w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • izolacji termicznej i wilgotnościowej budowli, ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia.

Słuchacze studium zostaną także przygotowani do:

 • uczestniczenia w procesie projektowania budynków z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • samodzielnej oceny dokumentacji budowlanej.

Organizacja zajęć oparta jest o system niestacjonarny, prowadzony przez dwa semestry w formie zasadniczo dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele. Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania studiów. Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

Wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe
 • odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia
 • zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopię dowodu osobistego
 • deklarację płatności
 • skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę)
 • umowa o płatności (po zakwalifikowaniu)

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Rafał Czarnecki
tel. 61 848-7558  rczarnec@up.poznan.pl  

sekretariat studiów podyplomowych: tel. 61 848 76 18

Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

Strategiczną rolę w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki mogą odegrać absolwenci uczelni o kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy w tym dla nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłu meblarskiego. Absolwencitych kierunków stanowią jednak niewystarczająco niski odsetek absolwentów studiów wyższych. Dlatego konieczne jest kształcenie podyplomowe z zakresu meblarstwa nie tylko absolwentów kierunku technologia drewna, którzy znajdują zatrudnienie w fabrykach mebli.

Budowanie przemysłu meblarskiego opartego na wiedzy wymaga nowoczesnego szkolenia studentów i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników tej branży w zakresie wykorzystywania środków informatycznych w procesach: projektowych, technologicznych i produkcyjnych.

Cel studiów: nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń. Słuchacz studium zostanie także przygotowany do:

- roli aktywnego partnera w interdyscyplinarnych zespołach projektantów mebli,
- funkcji lidera zespołu wdrażającego zintegrowane systemy informatyczne,
- zarządzania procesem produkcji w fabrykach mebli przy pomocy systemów informatycznych,
- samodzielnego sporządzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla potrzeb producentów mebli,
- łatwego i kreatywnego projektowania mebli z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania,
- praktycznego stosowania nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach biur konstrukcyjno-technologicznych i w produkcji.

Czas trwania studiów: studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zjazdy odbywać  się będą w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.

Warunki ukończenia studiów:
• zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
• złożenie i zaliczenie pracy dyplomowej
Po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń i złożeniu pracy dyplomowej Słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.

Wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- kwestionariusz osobowy
- życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe
- odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia
- zdjęcie legitymacyjne
- poświadczoną kserokopię dowodu osobistego
- deklarację płatności
- skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę)
- umowa o płatności (po zakwalifikowaniu)

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Kłos
tel. 61 848-7478  krobert@up.poznan.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

z dopiskiem „Studia Podyplomowe - Projektowanie”

ZałącznikWielkość
Plik PLAN STUDIÓW.docx13.74 KB

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych” na rok akademicki 2018/2019.
Studia podyplomowe skierowane są do kadry Państwowej Straży Pożarnej, kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru budowlanego, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli i budynków, technologów drewna, absolwentów studiów o profilu technicznym oraz innych osób, które zainteresowane są problematyką związaną z ochroną przeciwogniową konstrukcji drewnianych.
Ukończenie studiów pozwoli na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych konstrukcji i budynków wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz środków ochrony drewna.
Celami dodatkowymi są:
- uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej budowy i właściwości drewna, środków ochrony drewna przed działaniem ognia, metod zabezpieczania drewna, metod badania skuteczności zabezpieczeń oraz właściwości środków powłokowych stosowanych w ochronie drewna przed ogniem;

- rozszerzenie wiadomości z zakresu prawnych aspektów zabezpieczeń konstrukcji, oceny ryzyka ogniowego oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań systemowych stosowanych do ochrony budynków i konstrukcji przed działaniem ognia.

Czas trwania studiów:
Studia prowadzone są jako niestacjonarne studia podyplomowe trwające dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 14 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 387. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów i ćwiczeń, w budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Czesne – 4500 zł za dwa semestry

Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień 2018.

Kierownik studiów: dr inż. Wojciech Grześkowiak
tel. 61 848 74 64
e-mail:bezpppoz@up.poznan.pl

Zasady rekrutacji
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:

- kwestionariusz osobowy
- życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe
- odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia
- zdjęcie legitymacyjne
- poświadczoną kserokopię dowodu osobistego
- deklarację płatności
- skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę)
- umowa o płatności (po zakwalifikowaniu)

Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
z dopiskiem „Studia Podyplomowe – Bezpieczeństwo”

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon KWESTIONARIUSZ OSOBOWY46.5 KB
Microsoft Office document icon PLAN STUDIÓW 55.5 KB
Subskrybuj RSS - Studia podyplomowe