ERASMUS/CEEPUS

Erasmus+ oferta studiów za granicą 2020/2021

OFERTA DLA STUDENTÓW I i II stopnia

WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
WYJAZD W TERMINIE SIERPIEŃ 2020 – WRZESIEŃ 2021

Studentów zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy, jak i na letni roku 2020/2021) informujemy, że rejestracja trwa od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

 

DZIEŃ ERASMUSA+ WTD

Studentów I, II i III stopnia studiów WTD zainteresowanych wyjazdami

w ramach Erasmus+ (studia/praktyki)

zapraszamy na

Wydziałowy Dzień Erasmusa+

w dniu 26 listopada 2018 (poniedziałek)

o godz. 11.00 w sali 350

(budynek WTD, ul. Wojska Polskiego 38/42)

ERSAMUS+ WYJAZDY ABSOLWENTÓW (studenci kończący studia w lutym 2019) - PRAKTYKI

WYJAZD W TERMINIE LUTY 2019 – WRZESIEŃ 2019

Absolwentów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2018/2019  informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 25 października do 30 listopada 2018.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

 

ERASMUS + WYJAZDY DOKTORANCI - PRAKTYKI 2018/19

WYJAZD W TERMINIE GRUDZIEŃ 2018 – WRZESIEŃ 2019

Doktorantów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w roku akademickim 2018/19  informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 25 października do 19 listopada 2018.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (ale nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki, gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

ERASMUS+ WYJAZDY NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli akademickich do aplikowania na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania.

Zasady realizacji wyjazdów oraz sposób finansowania i wymagane dokumenty są dostępne na stronie Programu http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/warunki-wyjazdu-nauczyciele 

Termin składania do DWZ  podpisanych przez uczelnie partnerskie skanów dokumentu  Staff Mobility Agreement for Teaching  to 18 listopada 2018.

Wzór formularza do aplikacji dostępny jest http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/dokumenty_do_pobrania
 

W konkursie biorą udział tylko kompletne aplikacje:
- przesłane na aktualnym formularzu 2018/19
- realizowane z uczelnią partnerską UPP,
- z podaną datą mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- podanym językiem obcym, w którym będzie realizowana mobilność,- podaną dziedziną akademicką  (lista kodów http://erasmusplus.up.poznan.pl/sites/default/files/repozytorium/Kody_IS... ),
- zaznaczoną grupą odbiorców,
- podpisane przez wyjeżdżającego oraz podpisane i opieczętowane przez stronę zagraniczną

CEEPUS

Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Podstawowym celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia. Aktualnie ze strony polskiej w realizacji Programu CEEPUS uczestniczą głównie szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Ministra Zdrowia.

W ramach Programu CEEPUS:

  • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,
  • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
  • prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.

Stypendia CEEPUS III są stypendiami „kompleksowymi”, które będą pokrywać koszty utrzymania, koszty korzystania z laboratoriów, w stosownych przypadkach, zgodnie z ogólnymi praktykami kraju przyjmującego, jak również koszty zakwaterowania i ubezpieczenia na wypadek nagłych zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie pobytu w kraju przyjmującym, w stosownych przypadkach. Wysokość stypendium CEEPUS IIII będzie proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju przyjmującym i skorygowana o inflację.

Funkcjonowanie Programu opiera się na następujących zasadach:

  1. brak transferu pieniędzy (tzw. współpraca bezdewizowa) - każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej,
  2. nie tworzy się w krajach uczestniczących żadnych dodatkowych struktur zarządzających Programem:
    • do obsługi wykorzystywane są istniejące jednostki/komórki organizacyjne, w strukturach których wyodrębniane są tzw. Krajowe Biura Programu CEEPUS (NCO),
    • w sytuacji, kiedy szkoła wyższa wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, wyznaczani są koordynatorzy, którzy ustalają "ruch osobowy" wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych.

Kraje biorące udział w programie: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz UNMIK - Kosowo.

Jak aplikować: https://www.ceepus.info/default.aspx

Subskrybuj RSS - ERASMUS/CEEPUS