Kierunki badań naukowych

Katedra Nauki o Drewnie prowadzi badania w dwóch głównych obszarach, a mianowicie: 
  • w obszarze tzw. ekologicznej nauki o drewnie, tj. w aspekcie kształtowania się budowy i właściwości drewna uwarunkowanych warunkami wzrostu drzew różnych gatunków,
  • w obszarze technicznej nauki o drewnie, tj.  w kontekście zachowania się drewna po wpływem różnych oddziaływań, głównie mechanicznych i wilgotnościowych.