Spis

Propozycje zagadnień w zakresie realizacji prac dyplomowych w Katedrze Chemii, dla studentów wszystkich kierunków UPP

 

Proponowany temat

  Promotor

Badanie związków bioaktywnych zawartych w owocach leśnych Polski.

Prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska

 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego i mikrobiologicznego odpadów drzewnych.

Wyznaczenie zależności profilu związków lotnych odpadów drzewnych od poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Dr hab. Maciej Buśko

Analiza związków lotnych w owocach czarnego bzu.

Rola związków fenolowych w mechanizmach obronnych oraz adaptacyjnych drzew energetycznych narażonych na stres (metale, susza).

Prof. UPP dr hab. Monika Gąsecka

 

Rola związków fenolowych w mechanizmach obronnych roślin drzewiastych narażonych na stres (metale, susza).

Rola wybranych metabolitów wtórnych w odpowiedzi roślin drzewiastych na stres abiotyczny.

Związki bioaktywne w grzybach wielkoowocnikowych.

Związki bioaktywne w matrycach naturalnych.

Synteza metabolitów wtórnych jako fizjologiczna odpowiedź drzew i krzewów na zanieczyszczenie gleby.

Badanie wpływu surfaktantów na efektywność biokonwersji celulozy i materiałów lignocelulozowych.

Dr Kinga Szentner

Modyfikacja enzymatyczna celulozy do zastosowań w biokompozytach.

Kwasy organiczne w matrycach naturalnych.

Prof. UPP dr hab. Zuzanna Magdziak

Możliwości i ograniczenia wykorzystania gatunków drzewiastych na terenach zanieczyszczonych.

Kwasy organiczne jako bioaktywne składniki grzybów jadalnych.

Rola kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny.

Wpływ warunków środowiskowych na zwartość kwasów organicznych w gatunkach drzew energetycznych.

Ocena skuteczności działania naturalnych preparatów przeciwgrzybiczych poprzez analizę steroli.

Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

Wpływ suszy na efektywność pobierania metali ciężkich przez wierzbę energetyczną.

Dr hab. Kinga Drzewiecka

 

Analiza możliwości zastosowania gatunków drzewiastych do rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wpływ suszy na efektywność pobierania metali ciężkich przez wybrane taksony wierzby.

Wykorzystanie powłokotwórczych właściwości wybranych polisacharydów w ochronie drewna.

Prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak

 

Kompozyty polisacharydowe z nanocelulozą jako adsorbenty wybranych metali ciężkich.

Zastosowanie naturalnie występujących endofitów do ochrony drewna przed chorobami grzybowymi.

Dr hab. Karolina Gromadzka

Potencjał rodzimych gatunków drzew w remediacji wybranych form arsenu.

Dr Sylwia Budzyńska

 

Zmiany wybranych form arsenu podczas poszczególnych etapów wzrostu drzew.

Potencjał wybranych gatunków drzew w remediacji terenów powojskowych i popoligonowych.

Zawartość pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania.