Posiadane wyposażenie, stosowane metody analityczne i wykonywane analizy

NAZWA

Przeznaczenie

CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC WATERS SPRZĘŻONY Z DETEKTORAMI: FLD, PDA, RI

Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mykotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych

CHROMATOGRAF GAZOWY SPRZĘŻONY ZE SPEKTROMETREM MASOWYM GC/MS/MS

Analiza związków lotnych z wykorzystaniem detektora masowego

CHROMATOGRAF CIECZOWY - UPLC/PDA

Analiza DIMBOA, mikotoksyn i innych metabolitów grzybów mikroskopowych, steroli roślinnych i zwierzęcych, polifenoli, organicznych kwasów, karotenoidów, wybranych witamin

CHROMATOGRAF CIECZOWY SPRZĘŻONY ZE SPRKTROMETREM MAS UPLC/PDA/TQD

Analiza jakościowa i ilościowa związków chemicznych w zakresie mas 2-2000 Daltonów dla każdego analizatora kwadrupolowego

ANALIZATOR ELEMENTARNY

Analiza węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu

SPEKTROFOTOMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ (AAS)

Analiza makro- i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As (As(III), As(V), DMAA)) i Se (Se(IV), Se(VI)) techniką łączoną HPLC-HG-AAS

SPEKTROFOTOMETR FT-IR-ATR

Analiza strukturalna, różnych grup związków chemicznych, w tym cieczy i ciał stałych

SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

Analiza różnych grup związków chemicznych

TRITRATOR Z WYMIENNĄ BIURETĄ I MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM

Analiza chlorków

MŁYN LABORATORYJNY

Rozdrabnianie i szybkie mielenie na sucho twardych i wilgotnych próbek, a także mechaniczne stopniowanie frakcji

MINERALIZATOR MIKROFALOWY

Roztwarzanie gleb oraz mineralizacja pozostałych rodzajów próbek, celem analizy makro- i mikroelementów

EKSTRAKTOR W NADKRYTYCZNYM CO2

Ekstrakcja różnych grup związków organicznych wspomagana nadkrytycznym CO2

Spektrofotometr Absorpcji Atomowej (AAS) Series AA 200 (280 FS/Z AA) firmy Agilent Technologies oraz SpectrAA 200, z kuwetą grafitową oraz pełnym wyposażeniem firmy Varian. Analiza makro i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As (As(III), As(V), DMAA)) i Se (Se(IV), Se(VI)) techniką łączoną HPLC-HG-AAS.

ASA.JPG

Chromatograf cieczowy UPLC/MS/MS. Analiza ilościowa i jakościowa szerokiego spektrum prawie wszystkich związków organicznych w zakresie mas 5-2000 Daltonów, wraz z możliwością poszukiwania nowych struktur.

Chromatograf cieczowy HPLC sprzężone z detektorami: FLD; PDA; UV i RI. Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mykotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych.

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym TQ Mas Spectrometer. Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), BETX (benzen, etylobenzen, toluen, ksylen), polichlorowanych bifenyli (PCB), ropopochodnych.

Spektrofotometr UV-VIS Cary-300BI Varian. Analiza cukrów, fosforanów, azotanów, itp.

Spektrofotometry: FTIR Nicolet iS5 Thermo oraz Infinity Mainframe (Mattson). Analiza całkowitej zawartości węglowodorów, pośrednie ustalanie struktury związków

Analizator elementarny Thermo Scientific Flash 2000 – analiza CHNS/O.

Mineralizator mikrofalowy MarsXpress (CEM International) wraz z wyposażeniem. Roztwarzanie gleb oraz mineralizacja pozostałych rodzajów próbek, celem analizy makro- i mikroelementów.