Tematyka badawcza

Tematyka realizowana w Katedrze Chemii

 • ocena zanieczyszczenia płodów rolnych mikotoksynami,
 • toksynotwórczość potencjalna mikroflory grzybowej,
 • genetyczne uwarunkowania odporności zbóż na fuzariozę i tworzenie toksyn,
 • toksyczne metabolity wtórne grzybów,
 • oznaczenia zawartości trichotecenów oraz ergosterolu w zbożach, w produktach przerobu zbóż, w produktach śniadaniowych oraz w pyłach pochodzących ze środowiska rolno-spożywczego, w czasie procesów technologicznych przemiału zbóż drobnoziarnistych,
 • badanie modelowe określenia wpływu czasu oraz wilgotności na wzrost mikroflory grzybowej w próbach pieczywa komercyjnego,
 • chemiczna modyfikacja drewna w celu zwiększenia jego odporności biologicznej,
 • preparatyka i właściwości chemiczne środków ochrony drewna,
 • metody instrumentalne w analizie jakościowej i ilościowej preparatów impregnacyjnych do drewna,
 • enzymatyczny rozkład celulozy,
 • otrzymywanie i wykorzystanie celulozy nanometrycznej,
 • chemia cukrów i nukleozydów,
 • analiza efektywności fitoekstrakcji pierwiastków śladowych oraz biomasy rozmaitych gatunków i odmian wierzby,
 • ocena odporności zrzezów wierzbowych oraz analiza objawów stresu wywołanego obecnością metali w glebach,
 • charakterystyka zdolności dzikorosnących oraz uprawnych gatunków grzybów do akumulacji pierwiastków śladowych,
 • ocena właściwości antyoksydacyjnych grzybów jadalnych,
 • specjacja As i Se w wierzbie i owocnikach grzybów uprawnych,
 • ocena wpływu czynników stresowych na zawartość związków fenolowych oraz asymilatów w tkankach wierzby,
 • analiza efektywności wydzielania kwasów o niskiej masie cząsteczkowej do ryzosfery oraz tworzenia ich w organach (korzenie, pędy, liście) przez wybrane gatunki i odmiany wierzby.
 • analiza zawartości metabolitó bioaktywnych w grzybach owocnikowych
 • metabolomika stresu wywołanego przez toksyczne pierwiastki u gatunków roślin o dużym potencjale do zastosowania w fitoremediacji
 • rola kwasu salicylowego w kształtowaniu odporności roślin na stres abiotyczny i biotyczny
 • profil metabolitów bioaktywnych w siemieniu lnianym
Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza