Granty / Projekty

Granty realizowane w Katedrze Chemii:

 

 

 • 2014/13/B/NZ9/02442 "Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz". Kierownik projektu: dr Kinga Szentner (od 18 lutego 2015) 
 • 2014/15/B/NZ9/02169 "Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium". Kierownik projektu:  dr hab. Agnieszka Waśkiewicz (od 18 września 2015)  .
 • 2014/15/B/NZ9/02172 "Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami osadach poflotacyjnych", Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Goliński  (17 września 2015 do 16 września 2018).
 • Projekt badawczy własny NCN: 2012/07/D/NZ9/00996 "Ocena zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem atmosfery kurników lotnymi związkami organicznymi oraz mikroorganizmami patogennymi w Polsce". Kierownik projektu: dr Kinga Stuper - Szablewska (od 25 czerwca 2013 r.)
 • Projekt rozwojowy N R12 0065 10 ,,Uprawy odmian wierzby na nieużytkach oraz na terenach zdegradowanych i chemicznie zanieczyszczonych, celem efektywnego pozyskania biomasy, surowca budowlanego i energetycznego oraz fitoremediacji środowiska". Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Piotr Goliński (2011-2013),
 • Projekt badawczy MNiSW 3483/B/P01/2009/37 "Próba określenia efektywności przemiału ziarna pszenicy, owsa, żyta i jęczmienia w celu obniżenia zawartości mikotoksyn oraz biomasy grzybowej". Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Perkowski (od 1 lipca 2013 r.)
 • Projekt badawczy własny N N305 372538 ,,Bioakumulacja metali ciężkich przez grzyby jadalne miarą zanieczyszczenia środowiska". Kierownik projektu: dr Mirosław Mleczek (2010-2012),
 • Projekt badawczy własny nr N N305 372438 "Remediacja gleby zanieczyszczonej WWA, PCB, BTEX z wykorzystaniem podłoży pochodzących z uprawy grzybów". Kierownik projektu: dr Monika Gąsecka (2010-2012),
 • Projekt badawczy własny N N305 045836 ,,Degradacja WWA i akumulacja metali ciężkich przez grzyby uprawne w świetle ich zastosowania w remediacji gleb i ścieków". Kierownik projektu: dr Kinga Drzewiecka (2009-2011),
 • Projekt badawczy własny 2 PO6S 06126 "Ocena wpływu wybranych metalicznych pierwiastków śladowych na poziom roślinnych indykatorów stresu środowiskowego w ekosystemach wodnych", Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Piotr Goliński
 • Projekt badawczy własny NN310 301934 "Podatność - ważnych rolniczo - odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum) na fuzariozę kłosa i akumulację mikotoksyn w ziarnie". Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Piotr Goliński
 • Projekt badawczy własny "Zearalenon i jego pochodne w elementach ekosystemu wodnego jako efekt zanieczyszczenia środowiska wodnego wywołanego obecnością w roślinach uprawnych grzybów toksynotwórczych i produktów ich metabolizmu - mikotoksyn estrogennych". Kierownik projektu: dr Karolina Gromadzka,
 • Projekt badawczy własny 20412131/2773 "Opracowanie nowej drogi syntezy 2,3-diaminokwasów z wykorzystaniem alfa-addycji N-nukleofilów do estrów beta-nitro-alfa, beta-nienasyconych kwasów karboksylowych jako akceptorów Michaela o odwróconej regioselektywności". Kierownik: dr Elżbieta Lewandowska, projekt badawczy własny, 7/11/2006-7/07/2009,
 • Projekt badawczy własny NCN 2012/07/B/NZ9/02385 "Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na podstawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy". Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Perkowski,
 • Projekt badawczy MNiSW 2704/B/PO1/2011/40  "Określenie profili metabolomicznych zróżnicowanych odmian pszenicy". Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Perkowski,

Granty realizowane w Katedrze Chemii:

 • Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability. Project ID: POL-NOR/203119/32 (DURAWOOD). The National Centre for Research and Development, Polish-Norwegian Research Programme. (2013- w realizacji)
 • POIG 01.01.02-00-074/09 "Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów di karboksylowych", Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Grajek, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Projekt badawczy własny NN 310 300239 "Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora"., Kierownik projektu: dr Alina Kalużewicy (od 2010),
 • Projekt rojekt rozwojowy N R12 0073 06"Opracowanie i walidacja technologii rozdziału strumienia ziarna podczas selektywnego zbioru zbóż”. Kierownik: dr Mirosław Czechlowski, (2009-2012)
 • Projekt badawczy własny N N310 3218 33 ,,Fizjologiczne podstawy udziału jonów wapniai magnezu w remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z wykorzystaniem Salix viminalis". Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Monika Kozłowska (2008-2010),
 • Projekt badawczy własny N N310 095036 "Produkcja fotosyntetyczna w pierwszych latach uprawy a plonowanie szparaga". Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Mikołaj Knaflewski,
 • Projekt badawczy własny N N310 3769 33 "Znaczenie populacji Fusarium verticilioides w etiologii fuzariozy kolb kukurydzy w Polsce - charakterystyka czynników modyfikujących biosyntezę i akumulację fumonizyn". Kierownik projektu:  dr hab. Wojciech Wakuliński (2007-2010).
 • Projekt badawczy własny N N310 1709 33 "Biosynteza mikotoksyn i stres oksydacyjny w szparagu (Asparagus officinalis L.) jako wynik zróżnicowania patogenów rodzaju Fusarium". Kierownik projektu:  dr Zbigniew Karolweski (2007-2010).
 • Projekt badawczy własny "Charakterystyka izolatów grzybów z rodzaju Trichoderma i Clonostachys o zdolnościach do rozkładu mikotoksyn fuzaryjnych".
 • Projekt badawczy NN310301934  "Podatność - ważnych rolniczo - odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum) na fuzariozę kłosa i akumulację mikotoksyn w ziarnie",
 • Projekt badawczy KBN nr 4 T09D 047 pt: "Wzrost efektywności procesów ozonowania zanieczyszczeń wody poprzez ekstrakcję do faz niepolarnych" (2003-2006),
 • Projekt badawczy KBN 7T09D 02025 pt. "Tworzenie biodegradowalnych produktów ubocznych na skutek dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru oraz ich wpływ na stabilność wód wodociągowych"<
 • Projekt badawczy MNiSW 2999/P01/2007/32 "Badania kinetyki powstawania oraz wzajemnych zależności pomiędzy metabolitami tworzonymi w ziarnie wybranych odmian pszenicy jarej po inokulacji grzybem Fusarium culmorum w różnych warunkach środowiskowych". 2007-2010,
 • Projekt badawczy MNiSW 2541/B/P01/2008/35 Próba klasyfikacji ziarna różnych gatunków zbóż pod względem ich skażenia mikroflorą grzybową oraz tworzonych profili związków lotnych,
 • lp. 17 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010r (Dz. U. Nr. 259, poz.1772) "Ustalenie zależności występowania kwasu felurowego w ziarnie a odpornością na choroby grzybowe". Kierownik: dr hab. Jerzy Nawracała . 
 • lp. 60 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010r (Dz. U. Nr. 259, poz.1772) "Genetyczno-środowiskowe interakcje indukowanych cech jakościowych w liniach rzepaku ozimego (Brassica napus L.)". Kierownik: dr hab. Andrzej Wojciechowski
 • Projekt badawczy NCN: 2012/07/B/NZ9/02385  "Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na podstawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy",
 • Projekt badawczy 3 P06L 034 24 "Nietoksyczne środki impregnacyjne do drewna z wykorzystaniem białka zwierzęcego i związków organicznych". (2003-2006),  
 • Projekt badawczyN N309 071736 "Potencjalne możliwości zwiększania trwałości drewna przy wykorzystaniu organosilany w preparatach ochronno-dekoracyjnych". (2009-2011), 

 

Subskrybuj RSS - Granty / Projekty