Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Uwaga Studenci! Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021:

Dokładne terminy spotkań organizacyjnych na Uczelni (ślubowanie, legitymacje i sprawy organizacyjne) dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia podane zostaną w przyszłym tygodniu. Wstępnie zaplanowano:
- poniedziałek, 12 października - Technologia drewna (studia stacjonarne),
- wtorek, 13 października - Projektowanie mebli,
- sobota, 17 października  - Technologia drewna (studia niestacjonarne).

Miejsce spotkań organizacyjnych: sala wykładowa F - parter naszego budynku przy ul. Wojska Polskiego 38/42 w Poznaniu.

Kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będzie z zastosowaniem metod i technik KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, według semestralnego rozkładu zajęć (zajęcia będą realizowane w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku studiów, w sposób umożliwiający aktywizowanie studentów, wypowiadanie się i zadawanie pytań).

Rozpoczęcie zajęć w formie zdalnej: od 1 października (oprócz pierwszego roku studiów pierwszego stopnia). Pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpocznie zajęcia w formie zdalnej:
- od 13 października - Technologia drewna (studia stacjonarne),
- od 14 października - Projektowanie mebli,
- od 18 października - Technologia drewna (studia niestacjonarne).
 

W formie kształcenia zdalnego będą przekazane wszystkie treści o charakterze teoretycznym zawarte w programach poszczególnych przedmiotów, w tym realizowane w ramach wykładów i seminariów.

Dopuszcza się prowadzenie w formie tradycyjnej (tj. w siedzibie UPP):
1) zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do specjalistycznej infrastruktury,
2) praktyk zawodowych, zajęć terenowych, laboratoryjnych, klinicznych,
3) badań naukowych umożliwiających przygotowanie prac dyplomowych.

Zajęcia w formie tradycyjnej prowadzone są w trzech etapach według planu opracowanego przez dziekana, w uzgodnieniu z radą programową kierunku studiów, i udostępnionego na stronie internetowej wydziału:
1) 9 – 27 listopada 2020 r. (dla I semestru studiów I stopnia),
2) 30 listopada – 22 grudnia 2020 r. (dla V i VII semestru studiów I stopnia),
3) 11 – 29 stycznia 2021 r. (dla III semestru studiów I stopnia i studentów II stopnia).

Studentom spoza Poznania, przybywającym na zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej, umożliwia się zamieszkanie w domach studenckich do wyczerpania limitu miejsc (o zasadach przyjmowania będziemy informować wkrótce).

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Rektora: https://puls.edu.pl/repozytorium/zarz-dzenie-nr-1392020-z-dnia-10-wrze-nia-2020-roku.