Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
ogłasza konkurs zamknięty
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna  

 

Wymagania stawiane kandydatom:
Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnychw dyscyplinie drzewnictwo;
Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukoweji dydaktycznej lub osiągnięciami w dotychczasowej pracy zawodowej poza Uniwersytetem, w tym zwłaszcza posiadaniem osiągnięć twórczych,
Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Osobiste zaprezentowanie się przed komisją konkursową.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni;
2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący na Uniwersytecie, wraz z fotografią;
3. Autoreferat przedstawiający działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną;
4. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jak np. publikacje naukowe oraz publikacje i opracowania dydaktyczne, wynalazki, patenty, projekty, opracowania wdrożeniowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, dydaktyki i gospodarki;
5. Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
6. Kwestionariusz dotyczący awansowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego obowiązujący w Uniwersytecie;
7.Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie.

Zatrudnienie nastąpi z początkiem nowego roku akademickiego.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w dziekanacie Wydziału Technologii Drewna, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 w terminie do 17 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r. O wyniku konkursu każdyz kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem, skierowanym na adres wskazany przez Kandydata.

                                                                                  Dziekan Wydziału Technologii Drewna

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela