Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Meblarstwa

Dziekan Wydziału Technologii Drewna
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta
w Katedrze Meblarstwa

 

I  Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące warunki:
Posiadać dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra inżyniera w zakresie technologii drewna.
Posiadać udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie drzewnictwa.
Posiadać predyspozycje do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Biegle znać język angielski.

II  Wykaz wymaganych dokumentów:
Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.
Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wraz z fotografią.
Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie technologii drewna.
Autoreferat informujący o osiągnięciach dydaktycznych, naukowychi organizacyjnych.
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata.
Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego.

III. Zatrudnienie nastąpi z początkiem roku akademickiego 2018/2019.
VI. Dokumenty należy składać w terminie do 4 czerwca 2018 r. w dziekanacie Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.
V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2018 r.
VI. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem skierowanym na adres wskazany przez kandydata.

Dziekan Wydziału Technologii Drewna

prof. dr hab. Bartłomiej Mazela