Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Dziekan Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

I.  Wymagania stawiane kandydatom:
Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo;
Posiadanie dorobku naukowego w obszarze reprezentowanej dyscypliny;
Wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami w dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej;
Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
Biegła znajomość języka angielskiego.

II.  Wykaz wymaganych dokumentów:
Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni;
Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie wraz z fotografią;
Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych;
Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata;
Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu;
Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego;

III. Zatrudnienie nastąpi z początkiem nowego roku akademickiego.
VI. Dokumenty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.
V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.
VI. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem skierowanym na adres wskazany przez kandydata.

Dziekan Wydziału Technologii Drewna
prof. dr hab. Bartłomiej Mazela