BaltSe@nioR 2.0: Innovative solutions to support BSR in providing more senior - friendly public spaces due to increased capacity of BSR companies and public institutions

ibsr_p1_BaltSe@nioR 2.0_project-logo_full-coloured_1.png

1 stycznia 2019 roku rozpoczęła się realizacja nowego projektu pt.: „BaltSe@nioR 2.0: Innovative solutions to support BSR in providing more senior - friendly public spaces due to increased capacity of BSR companies and public institutions”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region (nr rejestracyjny #R081). Projekt zarządzany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa WTD UPP. 

Europa jest najstarszym pod względem wieku ludności regionem świata. Analizując listę 25 krajów, które posiadają najstarsze społeczeństwa  na  świecie zauważyć można, że aż 23 z nich zlokalizowane są w Europie. W 2015 r. w Europie mieszkało 90 milionów osób w wieku 60+ (co stanowiło 18% populacji). Prognozy wskazują, że odsetek seniorów w europejskim społeczeństwie będzie nadal wzrastać i w 2030 r. osiągnie 24%. Problem omawianych zmian demograficznych nie dotyczy tylko Europy. Szacuje się, że do 2050 r. 2 mld ludzi na świecie będzie miało ponad 60 lat. Przyspieszenie globalnego procesu starzenia się społeczeństw stanowi ogromne wyzwanie zarówno pod względem społecznym, jak i  gospodarczym.

Wobec obserwowanych zmian demograficznych zachodzących przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, przedsiębiorstwa zmuszone są do modyfikowania swojej oferty rynkowej i dostosowywania jej do potrzeb klientów - seniorów. Również przestrzeń publiczna (np. teatry, biblioteki, muzea, restauracje, parki) i domy seniorów muszą ewoluować. Współczesne przestrzenie publiczne powinny zmniejszać dyskryminację ze względu na wiek i być przyjazne dla wszystkich. Bycie przygotowanym na te zmiany jest kluczowe zarówno dla prywatnych, jak i publicznych podmiotów działających w regionie Morza Bałtyckiego (RMB). W związku z powyższym, w ramach projektu BaltSe@nioR 2.0 opracowana zostanie baza wiedzy dotycząca potrzeb seniorów w zakresie korzystania z mebli w przestrzeni publicznej oraz potrzeb instytucji publicznych będących właścicielami lub zarządcami przestrzeni publicznych. Pomoże to firmom RMB w opracowywaniu lepszych ofert produktowych. Przygotowany zostanie również e-book prezentujący dobre przykłady przyjaznych seniorom przestrzeni publicznych zlokalizowanych w różnych częściach RMB. Zainicjonowana zostanie budowa sieci współpracy zrzeszającej podmioty, przedsiębiorstwa, projektantów, instytucje publiczne, studentów i ekspertów zajmujących się i zainteresowanych tematyką projektowania dla seniorów.  Ta sieć współpracy zostanie wzmocniona dzięki szkoleniom pozwalającym na tworzenie potencjału innowacyjnego w regionie. Trwała zmiana w RMB zostanie wprowadzona poprzez stworzenie modelowych przestrzeni demonstracyjnych w różnych lokalizacjach RMB. Działania takie będą miały na celu pokazanie przykładów przyjaznych seniorom przestrzeni publicznych. Ułatwi to nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także zwiększy możliwość zmultiplikowania prezentowanych rozwiązań funkcjonalnych w innych częściach regionu. W ramach tego typu zadań na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu stworzona zostanie m.in. przyjazna seniorom sala dydaktyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki nowym wytycznym dotyczącym przyjaznych dla seniorów i uwzględniających inteligentne rozwiązania technologiczne zamówień publicznych otworzymy dyskusję na temat konieczności uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa i potrzeb seniorów podczas produkcji i zakupu mebli przeznaczonych do przestrzeni publicznych.

Celem projektu BaltSe@nioR 2.0 jest wskazanie producentom mebli z regionu Morza Bałtyckiego, w jaki sposób opracowywać ciekawe pomysły biznesowe odpowiadające na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, a jednocześnie uwzględniające wymagania instytucji publicznych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału kreatywnych branż RMB i wielodziedzinowej specjalizacji, w tym wdrożeniu rozwiązań ICT do produkcji inteligentnych mebli.

Dzięki przewodnikowi po przyjaznych seniorom przestrzeniach publicznych i wzorcowym przestrzeniom demonstracyjnym, projekt dostarczy instytucjom publicznym RMB motywujące źródła wiedzy i inspiracji, tak aby mogły zmieniać swoje otoczenie na bardziej dostępne, a tym samym świadczyć lepsze usługi dla mieszkańców RMB. W podejmowanych działaniach partnerzy projektu uwzględnią również aspekty środowiskowe i najnowsze osiągnięcia technologiczne. Te dwa podejścia wdrażane jednocześnie mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedzialnych i optymalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z procesem starzenia się europejskich społeczeństw. Dlatego projekt będzie aktywnie promować międzypokoleniowy szacunek, zasady projektowania uniwersalnego i stosowanie w praktyce celów ONZ dot.  zrównoważonego rozwoju.

W projekcie uczestniczą partnerzy z 10 państw regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Rosji, Norwegii i Finlandii.

 

ibsr_p1_BaltSe@nioR 2.0_project-logo_full-coloured_0.png